صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد شکاری 
تلفن: 09910627393
تلفکس: 058 32724779
آدرس: خراسان شمالی، بجنورد، شهرک ناوک، پارک سرداران، خانه امید بازنشستگان
وبسایت: Atrakdaily.ir

روزنامه در یک نگاه
بالای صفحه